Menu

WYDOBYWANIE SUROWCÓW

Proces technologiczny oparty jest o pozyskiwanie surowców ilastych z kopalni odkrywkowej. Surowcem wykorzystywanym do produkcji wyrobów ceramicznych w zakładzie jest ił plioceński trzeciorzędowy (glina) wydobywany ze złoża eksploatowanego naszą firmę. Prócz gliny stosuje się dodatek korekcyjny w postaci piasku kwarcowego

PRZERÓB WSTĘPNY

Masa, z której produkowane są wyroby, złożona jest z wielu składników plastycznych i nieplastycznych, które wymagają równomiernego dozowania i wymieszania. Dozowanie składników masy jest procesem zestawienia jej z kilku składników, które muszą być  dawkowane w odpowiedniej proporcji. W zakładzie stosowana jest masa ceramiczna w skład której wchodzą: glina oraz piasek kwarcowy.

PRZYGOTOWANIE DO FORMOWANIA

W zakładzie formowanie odbywa się w prasach pasmowych próżniowych. Zadaniem ich jest nadanie masie takiego kształtu pasma, które po pocięciu daje wymagane kształtki. Pasmo wychodzące z prasy jest ucinane za pomocą ucinacza, co kończy etap formowania wyrobów.
Formowany półfabrykat ma kształt gotowego wyrobu o wymiarach przeważnie zwiększonych o wielkość skurczu, któremu podlega masa ceramiczna w procesie suszenia i wypalania.

SUSZENIE WYROBÓW

Wyroby ceramiczne formowane metodą plastyczną  muszą być wysuszone przed ich wypaleniem. Suszenie odbywa się w  odpowiednio skonstruowanych suszarniach sztucznych gdzie czynnikiem suszącym jest powietrze. Średni czas suszenia zależy od rodzaju produkowanego asortymentu i wynosi od 5 – 7 dni. Medium suszącym jest odpadowe ciepło ze strefy suszenia pieca kręgowego.

WYPAŁ WĘGLOWY WYROBÓW

Ostatnim etapem procesu technologicznego jest wypalanie. W Cegielni CERAMSUS wypalanie odbywa się w zabytkowym, ponad stuletnim piecu kręgowym Hoffmanna o działaniu ciągłym. Paliwo, wnaszym wypadku mieszanina powietrza i pyłu węgla kamiennego, podawane jest do komór od góry za pomocą palników pyłowych.Palinki te sterowane są komputerowo co umożliwia pełną kontrolę nad procesem wypału. Czas wypalania wyrobów jest uzależniony od asortymentu i trwa średnio ok. 50 - 70 godzin. Wyroby wypala się w temperaturze od 950oC do 1080oC.